Advertisement
             |
07 آذر 1394 ساعت 03:54
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

استنتهاي شريان کرونري  چاپ   ایمیل

 

استنت شرياني چيست؟

استنت شرياني يك لوله ضد زنگ با چندين شيار مي باشد كه بروي يك كتتربالون نصب شده و در يك crimped يا حالت كلاپس بكار مي رود . وقتي كه بالون بسيار متورم شده ، استنت منبسط و يا باز مي شود و فشارهايي را به ديواره هاي داخلي شريان كرونري مجاور وارد مي كند و زمانيكه بالون خالي يا برداشته مي شود اين شريان را باز نگه مي دارد. استنت هاي شريان كرونري بر بعضي از آنژيوپلاستيها ي كوتاه مدت آينده ارجحيت دارد. آنژيوپلاستي تكنيكي است كه براي اتساع يك انسداد شرياني مورد استفاده قرار مي گيرد . اين كار به كمك يك كتتري با بالون كوچك باد شونده و سوسيسي شكل كه روي نوك آن نصب شده است ، صورت مي گيرد. طي دو دهه اخير مشخص شده است كه آنژيوپلاستي هنوز  بيشترين تكنيك كاربردي در cath lab قلبي است(به تنهايي يا به همراه ساير تكنيكهاي استنت گذاري).

هرچند آنژيوپلاستي كرونري داراي 2 نقص مي باشد. اولاً‌فضاي خالي كه بوسيلة اين شيوه ايجاد مي شود خيلي هموار نيست ، زيرا بالون به طور يكسان در همه فضاهايي كه درجه مختلفي از سختي دارد، منبسط نمي شود.

atherom نرم و plaques سخت تركيبي از دو درجة ناهمواري سخت مي باشند. اين يك كانال بي قاعده و سطح زبر توليد مي كند كه يك پوشش سطحي يا يك شكاف عميق دارد. سطح هايي نامنظم و شكستگيها بروي سطوح داخلي شريان سبب افزايش ريسك بلوك كامل شرياني در تعداد اندكي از بيماران مي شود. شكل 1 (سمت چپ) يك بلوك را قبل از آنژيوپلاستي نشان مي دهد درحاليكه شكل ، در شرح مياني شريانهاي برگشتي را در نتيجه آنژيوپلاستي نشان مي دهد.

دوماً برخي از مواد متراكم تمايل دارند كه به حالت اول برگردند كه به اين حالت ارتجاعي ، recoidl گفته مي شود. recoidl سبب مي شود كه كانال بعد از بزرگ شدن بوسيلة بالون منبسط ، كمي كوچكتر شود.بعلاوه منابعي كه در كانال منبسط قرار مي گيرند ، بعد از اتساع مجزا شروع به تكثير مي كنند. اينحالت سبب افزايش تدريجي مواد مي شود.

در  30 تا  60% موارد استحكام مواد مي تواند به ميزان كافي سبب برگشت انسداد به حالت اوليه و رفع آن ( يا وخيم تر) شود . اين اتفاق بعد از سن بلوغ در مدت زمان 6 هفته تا 6 ماه رخ مي دهد و به عنوان restenosis شناخته مي شود.شكل 2(سمت چپ) نشان دهندة بخش عرضي از شريان كرونري برحسب ميزان انسداد يا استنوزيس مي باشدو فلش شکل سمت راست نيز باز شدن ناحيه مسدود بعد از استنت گذاري را نشان مي دهد.

استنت  يك فلز مشبك مي باشد كه بروي يك بالون آنژيوپلاستي نصب شده است . وقتي بالون باد مي شود استنت را باز مي كند كه سبب بزرگ تر ، نرم تر و كروي تر شدن رگ گرفتار مي شود.

استنت ها اكثراً‌ نتايج قابل قبول و رضايت بخشي را فراهم مي كنند و ريسك بسته شدن ناگهاني شريان در طول پروسه و همچنين احتمال استنوزيس را كاهش مي دهند. (انسداد برگشتي ) تقريباً 50% (از 50-30% از موارد آنژيوپلاستي ، كمتر از 25-15% از موارد استنت ها ).

استنتهاي كرونري همانند آنژيوپلاستي به طور طبيعي ، كانال سيگمانهاي شرياني ناقص را متسع و دردهاي قفسه سينه مكرر را برطرف مي كنند ، كيفيت زندگي را افزايش داده و از عوارض ديگر بيماري مي كاهند.

از اينرو بواسطة يك مجراي كوچك نيدل د ركشالة‌ران ( يا گاهي اوقات د ر بازو ) انجام مي شود كه تهاجم آن بسيار كمتر از جراحي است و با توجه به پيشرفت بيماري در فرد بيمار مي توان بوسيلة‌سوزن ديگر يا به شيوة زير جلدي ، بيماريي كه د رآينده همان رگ يا رگ ديگري دچار گرفتگي مي کند، درمان كرد.

نحوة كار استنت هاي شرياني

پيش از اجراي  استنت گذاري علاوه بر شكل و سايز شريان كرونري موقعيت و نوع انسداد بايد معين شود.

اين موضوع به متخصصين قلب كمك مي كند تا تصميم بگيرند كه آيا استنت گذاري به همرا ه آنژيوپلاستي يك اقدام مناسب است و يا درمانهاي ديگري را براي رفع مشكل بايد انتخاب كنند مثل آنژيوپلاستي آتركتومي، درمان دارويي و يا جراحي . كتتريزاسيون قلبي يك طرح آزمايشي خاص قلب است كه در جريان آن يك كتتر و يا يك لوله توخالي نازك و قابل انعطاف در داخل شريان كشالة‌ران يا بازو جاسازي شده است. كه تحت نظر اشعه ايكس متصور مي شود و نوك كتتر به سمت قلب هدايت مي شود. فشارها منظم هستند و يك آنژيوگرام اشعه ايكس و يا فيلمي از قلب و رگهاي خوني گرفته مي شود ، در حاليكه  يك يد بي رنگ ( رنگينه ) يا مواد كنتراست ، داخل يک شريان سراسري تزريق مي شو د. يد ، انسدادي كه در مسير اشعه ايكس است را مي پوشاند و سبب نمودار شدن شريان كرونري در ميان رگها مي شود . به عبارت ديگر شريان كرونري معمولاً بر روي فيلم اشعه ايكس قابل رويت نيست . بنابراين آنها موقتاً مي توانند بوسيلة لايه گذاري با يك محلول كنتراست كه جلوي اشعه ايكس را مي گيرد ، ظاهر شوند.

موضوع مورد بحث در بخش آنژيوگرافي يك پوششي است كه وارد كشالة ران ( گاهي هم دربازو ) مي شود. بوسيلة‌اين روكش كه يك لولة پلاستيكي نرم و دراز مي باشد ، كاتتر راهنما به جلو فرستاده مي شود تا نوك آن به دهانة‌عروق كرونري برسد.

كتتر يك وسيله نوك تيزي است كه داخل شكاف يا دهانه شريان كرونري قرار مي گيرد. در شكل 3 نوك كتتر در شكاف شريان كرونري اصلي چپ قرار دارد.

لوله به قطعه 2 تا 3 ميلي متر مورد سومي شود.وقتيكه كارديولو‍ژيست بتدريج كتتر را به جلو مي فرستد نوك كتتر بطور مستقيم و يا دوراني كنترل مي شود و قسمت انتهايي آن در خارج بدن بيمار قرار مي گيرد  در نهايت نوك كتتر كه داخل شكاف شريان كرونري قرار مي گيرد ، از طريق كاتتر مواد كنتراست يا رنگينه كه تزريق مي شود ، توسط عكسهاي اشعه ايكس ثبت مي شوند .

بعد از ارزيابي عكسهاي اشعه ايكس ، كارديولوژيست اندازه شريان كرونري و نوع كتتر بالون و سيم هادي كه در اين مورد مورد استفاده قرار مي گيرد را تخمين مي زند .

هپارين ( يك رقيق كننده خون يا دارويي كه براي پيشگيري از تشكيل لخته هاي خون اضافي استفاده مي شود ) در بيشتر موارد استنت گذاري كرونري بر آنژيوپلاستي مقدم است . بازگشايي عروق قبل از استنت گذاري به بازنگه داشتن منطقه مسدود عروق كمك و نصب استنت را آسان تر مي كند . سيم هادي يك سيم خيلي نازك با نوك قابل انعطاف است كه داخل كتتر جا سازي شده است . سپس نوك سيم به سمت محل انسداد هدايت شده و به طرف ديگر آن پيش مي رود . كتتر واير (سيم هدايت شونده ) رو به جلو حركت مي كند در حاليكه كتتر بالون به روي آن نصب مي باشد در نوك كتتربالون استنت قرارمي گيرد كه درميان زخم مستتر شده است.

بالون جايگزين شده بروي نوك محدود كتتر ، بوسيلة‌ اتصال آن به يك پمپ تزريق دستي مخصوص باد مي شود . مخلوطي از محلول نمك و مواد كتتر است در باد كردن بالون مورد استفاده قرارمي گيرد. كتتر بالون يك نشانگر فلزي دارد(در قسمت انتهاي جانبي). منبسط شدن استنت كه فقط داخل اين نشانگر فلزي مستتر است ، قابل رويت مي باشد و به كارديولوژيست در تشخيص موقعيت آن كمك مي كند ، در غير اين صورت چندان قابل رؤيت نيست.

در ابتدا تنظيم باد در فشار 2-1 اتمسفر صورت مي گيرد و سپس به8  تا 12 اتمسفر افزايش مي يابد و گاهي اوقات به بالاتر از 20 اتمسفر نيز مي رسد. اين بستگي به نوع استنت مورد استفاده دارد. سرنگ بادي دستي داراي نشانه هايي است كه براي تعيين فشار استفاده مي شود.

بالون ، بادي را به ميزان 30تا 60 ثانيه نگه مي دارد و سپس خالي مي كند. استنت منبسط شده در داخل ديوارة شريان معيوب جاسازي مي شود و آن را باز نگه مي دارد. اگر نتيجه رضايت بخش نبود ، كارديولوژيست استنتي را كه در بالونهاي ديگر استفاده مي شود ، بيشتر منبسط خواهد كرد ( معمولاً همان كتتربالوني كه قبل از ايجاد اتساع استفاده مي شود).

نتايج استنت شريان كرونري

شكل شمارة 2 (سمت چپ) يك انسداد 95% را در قسمت پروكسيمال شريان كرونري خميده نشان مي دهد . شكل 2 (سمت راست) نشان دهندة‌باقيمانده انسداد بعد از درمان بيماري با استنت شريان كرونري مي باشد. بيمار در طي پروسه ، هوشيار است و اندكي آرامبخش براي ايجاد احساس آسايش دريافت مي كند. خالي كردن بالون و عقب كشيدن سيم زماني صورت مي گيرد كه كارديولوژيست از نتايج كار راضي باشد.

شيت در كشالة‌ران باقي مي ماند و بيمار به اتاق منتقل مي شود و زماني برداشته مي شود كه تأثير هپارين از بين رفته باشد . اين تصميم از طريق تست هاي خون كه در مدت زمان معيني صورت مي گيرد ،  اتخاذ مي شود.

فشار بكاربرده شده روي كشاله ران با يك كلمپ مي باشد . سابقاً بروي خونريزي كه روي كشالة ران ديده مي شد، كيسه شن يا يخ گذاشته مي شد.

تقريباً بعد از6 ساعت بيمار حركت مي كند و يا اجازه دارد با كمك راه برود ، و معمولاً  صبح روز بعد مرخص مي شود. يك بانداژ يا پانسمان كوچك نيز روي سوراخ كوچك نيدل گذاشته مي شود. مقدار ناچيزي خون مردگي در اطراف محل نيدل چندان غير معمول نيست. در بعضي از آزمايشگاهها يك وسيلة پانسمان وجود داردكه بعد از برداشتن شيت بكار برده مي شود.در مورد بيماراني كه درد قفسة سينه را تجربه كرده اند ، متورم بودن بالون چندان غير معمول نيست كه اين مشكل بعد از خالي كردن بالون برطرف مي شود.

در بيماراني كه درد دارند مي توان از داروهاي داخل وريدي براي تسكين دردشان استفاده كرد.

مدت زمان مؤثر بودن

در مواردي كه پروسه بدون نقص انجام شود مي تواند از 30دقيقه تا يكساعت مؤثر باشد.

مدت زمان انجام عمل بستگي به دشواري تكنيك و تعداد كتترهاي بالوني كه در هر مورد بكار گرفته مي شود ، دارد.

ميزان مطمئن بودن

با در دسترس داشتن تكنولوژي مدرن روز و دستان ورزيده يك كارديولوژيست ، ريسك مرگ طي فرآيند استنت گذاري معمولاً‌ كمتر از 1% تخمين زده شده است.در حاليكه شانس لزوم جراحي باي پس اورژانسي 2% يا كمتر است. استنت گذاري يك پروسة نسبتاً بي خطر است و در سراسر جهان اجرا مي شود. در مورد در بيماري كه در بيمارستان بستري نيست يا بيمار بستري و تحت درمان ، موارد استنت گذاري در آنان چندان پيچيده نيست و معمولاً بعد از انجام پروسه نياز به بستري شدن به مدت 23 ساعت يا كمتر در بيمارستان دارند.

خطر عوارض وخيم تر ديگر در كمتر از 4 مورد تخمين زده شده و امكانش در حدود 1 تا 2 هزار در هر مورد مي باشد.

خطر حملة قلبي و خونريزي كه نياز به تزريق خون داشته باشد در مقايسه با آنژيوگرافي افزايش مي يابد . شدت عملكرد كليه ( خصوصاً در ديابتيها و بيماران با سابقة بيماري كليوي ) بيش از انتظار با آنژيوگرافي مي باشد.چون ميزان بيشتري از مواد كنتراست كه بطور معمول استفاده مي شود ، در مورد نياز است. در چنين مواردي كارديولوژيست اقدامات احتياطي بيشتري را براي پيشگيري از عوارض ممكن در نظر مي گيرد. در بيشتر موارد،  سودمندي اين فرآيند در مقابل خطر آن اندك و قابل قبول مي باشد. استنت بطور كلي 6 -4 هفته بوسيلة‌ يک بافت طبيعي از ماده پوشيده مي شود و خطر تشكيل لخته نزديك به صفر مي باشد.

در موارد نادري ( به احتمال 1 به 200)، يك لخته ممكن است در طي اولين دوهفته بعد از پروسه استنت گذاري ، تشكيل شود.

يك چنين بيماراني علائم حملة‌قلبي را بروز مي دهند و با درمان سريع اكثريت اين استنت ها مي توانند دوباره بازگشايي شوند.

چرا استنتها در همة‌موارد آنژيوپلاستي استفاده نمي شوند؟

اگر استنتها مي توانستند در هر جراحتي استفاده شوند و در هر مورد نتايج آن در دراز مدت خوب و اندك بود ، امكان استفاده آن در 100% از موارد آنژيوپلاستي وجود داشت ، بنابراين موضوع اين نيست . براي هدف گيري بند هاي bende تنگي كه در رگهاي خون وجود دارد صعب هستند ( خصوصاً آنهاييكه مقدار زيادي رسوب كلسيم در ديوارة شان وجود دارد ) همچنين در رگهاي خوني خيلي كوچك نيز قابل استفاده نيست. امروزه تخمين زده شده است كه تقريباً 75-50% از موارد ، پذيرفته شده است.

درمانهاي ويژه به دنبال پروسة استنت

استنتهاي شريان كرونري اشياء فلزي خارجي هستند كه در طرف چپ شريان كرونري قرار دارند و بايستي با احتياط خاصي برداشته شوند تا از تشكيل لخته خون پيشگيري كند.

داروهايي ساخته مي شوند كه فعاليت پلاكت ها را كم مي كند كه نهايتاً در پيشگيري لخته خون مؤثر است مانند تركيبي از آسپرين محلول (Bayer Aspirinيك نمونه است) و پلاويكس.

در نهايت داروها ‌حين پروسه يا قبل از آن شروع مي شوند. آسپرين به طور نامحدود مورد استفاده قرار مي گيرد اگر بيمار آلرژي نداشته باشد بواسطه ي آن هيچ مشكلي ايجاد نمي شود. پلاويكس معمولاً طي 6-4 هفته متوقف مي شود. چون استنت معمولاً بوسيلة بافت طبيعي به مرور زمان بطور كامل پوشيده مي شود و خطر تشكيل لخته طي اين دوره بسيار نا چيز مي باشد.

اگر بيمار به آسپرين يا پلاويكس آلرژي داشته باشد و يا به دليل خونريزي و مشكلات ديگر در گرفتن دارو ناتوان باشد ، كارديولوژيست ممكن است از داروهاي متناوب و تأثيرات تأخيري استفاده كند و يا از استنت استفاده نكند.

مترجم : ريحانه بازرگان

 

 

 

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 1903

ارسال نظر
 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com