Advertisement
             |
10 آذر 1394 ساعت 09:06
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

بررسی وضعیت ایمنی کارکنان شاغل در بخش دیالیز بیمارستان  چاپ   ایمیل

بررسی وضعیت ایمنی کارکنان شاغل در بخش دیالیز بیمارستان های استان گیلان از نظر هپاتیت B,C, و HIV

نویسندگان: دکتر مرتضی رهبر طارمسری- حلیمه خوش ]موز-دکتر سیمین حسینی-دکتر مهرداد صاقی خانجانی - دکتر علی محمدی جوبنی

آدرس:رشت ،خیابان نامجو ،روبروی ورزشگاه شهید عضدی،دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان ،معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها

E.mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

چکیده:

زمینه و هدف: کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی در خطر مواجهه با پاتوژن های منتقله از را خون هستند که شامل ویروس هپاتیت B (HBV) –ویروس هپاتیت C (HCV) و ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) است. مواجهه از طریق نیدل استیک یا سایر وسایل تیز و برنده ای است که با خون بیمارآلوده یا از طریق تماس چشم ،بینی،دهان یا پوست با خون بیمار صورت می گیرد. عفونت با این پاتوژن ها بالقوه تهدیدکننده حیات و البته قابل پیشگیری است.

مواد و روش ها:

40 نفر از کارکنان (سر پرستار،پرستار،بهیار و خدمات )بخش های دیالیزشاغل دربیمارستان های استان گیلان ،به طور تصادفی انتخاب شدند.پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک ، 5 میلی لیتر خون وریدی در لوله های بدون ضد انعقاد جمع آوری گردید. سرم ها بلافاصله سانتریفوژ و جدا شدند و تا زمان انجام آزمایش در فریزر 18- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. برای تمام سرم ها آزمایش -HBsAg-HBsAb-َ-anti HC- anti HIV به روش ELISA و بااستفاده از کیت DISSETEC ایتالیا به روش immunoassayانجام شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزارEXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بحث و نتیجه گیری:

80% افراد دارای تیتر مناسب HBS Ab بودند و 20 % تیترکمتر از حد Reactive داشتند. .میانگین سابقه شغلی پرسنل مذکور 17 سال است (حداقل یک سال و حداکثر 29 سال )بنابراین شدیدادر معرض خطر هپاتیت B هستند.با توجه به درصد بالای این افراد در گروه شغلی بهیار و خدمات لزوم آموزش و الزام به انجام واکسیناسیون کاملا محسوس است. 100%کارکنان از نظر Anti HCv و HBsAg , و HIV منفی بودند. پیشنهاد می شود برای کلیه کارکنان در معرض خطر، پرونده بهداشتی شامل شناسنامه واکسیناسیون و ثبت کلیه اطلاعات مربوط به آزمایشات و تیتر آنتی بادی و وضعیت ایمنی ایجاد و تیم کنترل عفونی بیمارستان ها زیر نظر حوزه درمان دانشگاه کلیه کارکنان را مورد بررسی دوره ای قرار دهند

کلمات کلیدی :

کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی ،تیتر آنتی بادی هپاتیت ،دیالیز

مقدمه:

کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی در خطر مواجهه با پاتوژن های منتقله از را خون هستند که شامل ویروس هپاتیت B (HBV) –ویروس هپاتیت C (HCV) و ویروس نقص ایمنی اکتسابی (HIV) است. مواجهه از طریق نیدل استیک یا سایر وسایل تیز و برنده ای است که با خون بیمارآلوده یا از طریق تماس چشم ،بینی،دهان یا پوست با خون بیمار صورت می گیرد. عفونت با این پاتوژن ها بالقوه تهدیدکننده حیات و البته قابل پیشگیری است.(7)

خطر انتقال شغلی HIV با نوع و شدت مواجهه متفاوت است .در مطالعات گذشته نگر ،میانگین خطر انتقال HIV پس از مواجهه زیر پوستی با خون آلوده به HIV حدود 0.3% و پس از مواجهه غشای مخاطی حدود 0.09%تخمین زده شد.انتقال شغلی HIV در ایالات متحده از 1985 تا ژوئن 1999، بر اساس اطلاعات CDC 55مورد مستند و 136 مورد احتمالی گزارش شد.(3.4)

کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی(پزشکان،دندانپزشکان،پرسنل آزمایشگاهها ،پرستاران و کارکنان بخش های دیالیز وخدماتی )4-2 برایر بیشتر از مردم عادی در معرض خطر ابتلا به هپاتیت B هستند. خطر انتقال هپاتیت B ناشی از یک بار مواجهه با وسایل نوک تیز قبل از واکسیناسیون بین پزشکان و دندانپزشکان 10-5 برابر و در جراحان و کارکنان دیالیز و آزمایشگاه که در تماس با خون هستند بیش از 10 برابر افراد عادی است.در بخش دیالیز کارکنان و بیماران ، خطر هپاتیت B، 5 نفر در هر 10.000 دیالیز است. طبق گزارش CDC هپاتیت شغلی در کارکنان مراکز فوق در سال 1983 از 386 نفر (در 100.000 )به 1.9 (در 100.000 ( در سال 1995 کاهش یافته است. (5و7)

در مورد هپاتیت C گرچه تعداد کارکنانی که HCV شغلی را کسب نمودند مشخص نیست اما بر اساس تعداد عفونت های حادHCV که سالانه به وقوع می پیوندد (از 100.000 در سال 1991 تا 36.000 در سال1996 ) برآورد می شود که 2% تا 4% کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی در محیط کار با خون بیماران مواجهه می شوند.شیوع عفونت HCV بین کارکنان مرکز بهداشتی و درمانی مشابه جمعیت عادی است(یعنی %2-1 %)(CDC:1998b )(3)

مواد و روش ها:

40 نفر از کارکنان (سر پرستار،پرستار،بهیار و خدمات )بخش های دیالیزشاغل دربیمارستان های استان گیلان ،به طور تصادفی انتخاب شدند.پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک ، 5 میلی لیتر خون وریدی در لوله های بدون ضد انعقاد جمع آوری گردید. سرم ها بلافاصله سانتریفوژ و جدا شدند و تا زمان انجام آزمایش در فریزر 18- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. برای تمام سرم ها آزمایش -HBsAg-HBsAb-َ-anti HC- anti HIV به روش ELISA و بااستفاده از کیت

انجام شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزارEXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

92.5 % کارکنان را خانم ها و تنها 7.5% را آقایان تشکیل دادند. میانگین سنی گروه 39 سال بود(حداقل 24 ساله و حداکثر 52 ساله).بیشترین تعداد (29 نفر) در گروه سنی 50-40 سال قرار داشتند.) نمودار1)تعداد پرسنل بر اساس شغل و بر اساس گزارش آزمایش HBs Abدر جدول شماره 1 (و نمودار 2) آمده است :

جدول 1-تعداد پرسنل بر اساس شغل و بر اساس گزارش آزمایش HBs Ab

شغل

تعداد

تعداد افراد

Reactive

تعداد افراد

Non- Reactive*

تعداد افرا د Questionable**

سرپرستار

5 نفر

5

0

0

پرستار

26 نفر

23

2

1

بهیار

7 نفر

3

3

1

خدمه

2 نفر

1

1

0

جمع

40 نفر

32

6

2

Non Reactive<10 mIU/ml

Quastionable 10-20 mIU/ml

Reactive >20 mIU/ml

نمودار1- در صد گروه های سنی کارکنان مورد مطالعه

80% افراد دارای تیتر مناسب HBS Ab بودند و 20 % تیترکمتر از حد Reactive داشتند.(نمودار 3)

افراد اخیر 7 نفر خانم و 1 نفر مرد با میانگین سنی 40 سال بودند.(جدول 2)

جدول 2-مشخصات کارکنانی که تیتر HbsAb کمتر از حد reactive داشتند

شغل

جنسیت

سابقه شغلی (سال)

سن(سال)

تیتر(mIU/ml)

تفسیر

بهیار

زن

24

42

13

Quastionable

بهیار

زن

20

45

3

Non -Reactive

پرستار

زن

12

38

7.8

Non -Reactive

بهیار

زن

29

52

2

Non -Reactive

پرستار

زن

1

27

6.9

Non-Reactive

بهیار

زن

25

44

6.7

Non -Reactive

خدمات

مرد

14

40

6.6

Non -Reactive

پرستار

خانم

11

36

11.2

Quastionable

نمودار2-تعداد کارکنان بر اساس شغل

نمودار 3- درصد کارکنان بر اساس گزارشHBS Ab و بر اساس شغل

100%کارکنان از نظر Anti HCv و HBsAg , و HIV منفی بودند.(نمودار 4و5)

نمودار 4- در صد افراد HCV منفی بر اساس شغل

نمودار 5- در صد افراد HIV منفی بر اساس شغل

بحث و نتیجه گیری:

با توجه به مخاطرات شغلی در کارکنان به خصوص شاغلین بخش دیالیز از نظر پاتوزن های منتقله از راه خون و با توجه به میانگین سنی افرادی که تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی هپاتیتB کمتر از حد طبیعی دارند (40 سال) . به نظر می رسد سابقه شغلی پرسنل مذکور از 10 سال بیشتر باشدبنابراین شدیدادر معرض خطر هپاتیت B هستند.با توجه به درصد بالای این افراد در گروه شغلی بهیار و خدمات لزوم آموزش و الزام به انجام واکسیناسیون کاملا محسوس است.

در مطالعه ای که بر روی کارکنان بهداشتی درمانی ساری در سال 2005 انجام شد 87%دارای آنتی بادی Anti HBS بودند و 0.74% کسانی که تیتر آنتی بادی آن ها کمتر از حد طبیعی بود از نظر HBSAGمثبت بودند که خوشبختانه این مورد در کارکنان مورد مطالعه ما مشاهده نگردید.(1)

به نظر می رسد چنانچه از سیستم داوطلبانه انجام واکسیناسیون استفاده شود ، علی رغم اهمیت موضوع تعدادی از این روش استقبال نمی کنند .در مطالع صفار و همکاان در ساری بین 25-55 % پرسنل مراکز درمانی بهداشتی با سیستم داوطلبانه واکسیناسیون را انجام نمی دهند.(1)

در مورد هپاتیت C با توجه به منفی بودن تمام افراد مطالعه ، مشابه با یافته های دمطالعه هوفمان در مورد294 نفراز کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی تنها 2 % از نظر آنتی بادی بر علیه ویروس مذکور مثبت بودند ،به نظر میر سد ریسک عفونت در پرسنل کم باشد.(2)

مسلما "مهمترین راهکار پیشگیری از آسیب های شغلی است ازجمله تلاش برای رعایت استانداردهای کنترل عفونت ها و آموزش کارکنان و سیستم های حفاظت از کارکنان و انجام واکسیناسیون

پیشنهادات:

1- برای کلیه کارکنان در معرض خطر، پرونده بهداشتی شامل شناسنامه واکسیناسیون و ثبت کلیه اطلاعات مربوط به آزمایشات و تیتر آنتی بادی و وضعیت ایمنی ایجاد شود.

2- تیم کنترل عفونی بیمارستان ها زیر نظر حوزه درمان دانشگاه کلیه کارکنان را مورد بررسی دوره ای قرار دهند

3-در اسرع وقت نسبت به انجام واکسیناسیون بر علیه هپاتیت B در مورد پرسنلی که تیتر آنتی بادی آن ها پایین بود،اقدام به عمل آید.

4- دوره های آموزشی رعایت مقررات ایمنی (لزوم استفاده از وسايل محافظتي ، نظير دستكش ، گان و عينك هنگام مراقبت از بيماران )به طور دوره ای و مستمر برای کارکنان برگزار گردد.

5-تهیه تجهیزات حفاظتی کارکنان از قبیل كاتر سر سوزن براي كليه بخشها و تاكيد به استفاده از آن و استفاده از ظروف غيرقابل نفوذ براي جمع آوري وسايل نوك تيز و دفع ايمن آنها.

منابع :

1-Saffar MJ. Rt al.Hepatitis B vaccination status in health-care worker.Ind.J. Gastroenterology:2005:24(2):82-83

2-Hofmann.H,Kunz.C.Low risk of health care workers for infection with Hepitis C virus.Infection:1990:5:42

3-Needlestick injuries:CDC

4-HIV and its transmission:CDC:July 1990

5-Hepatitis B and the healthcare worker.WWW. immunize.org

6-exposure to blood,What healthcare personel need to know:CDC:Departmet of health and human services

7-امين زاده ، زهره و ديگران . ؛بررسي وضعيت افراد تحت همودياليز مزمن از نظر هپاتيت B در استان تهران سال 78 ؛ سمينار بازآموزي هپاتيت – پيشگيري و درمان .سال80 . راهنماي پيشگيري

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 3796

ارسال نظر
 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com