Advertisement
             |
04 آذر 1394 ساعت 21:43
dermatology&beauty
تجهیزات پزشکی


English Arabic French German Italian Japanese Russian Spanish Persian

   
 

سندرم پيريفورميس و به دام افتادن عصب سياتيك(1)  چاپ   ایمیل
Article Index
سندرم پيريفورميس و به دام افتادن عصب سياتيك(1)
صفحه 2

سندActive Imageرم پيريفورميس نخست در سال 1928 تعريف شد. در گذشته آنرا سبب 6درصد سياتيكا (سندرم با درد انتشاري از كمر به طرف باسن و قسمت خلفي و خارجي اندام تحتاني كه شايعترين علت آن فتق ديسك بين مهره اي پايين كمر است و يا دردي كه در هر جایي در طول مسير عصب سياتيك قرار دارد، بيماري cotugno's، نورالژي يا نوريت سياتيك نيز گفته مي شود) مي دانستند، ولي امروزه با تكنيك هاي تصويربرداري و الكترودياگنوستيك دريافته اند كه سندرم يبريفوريس بسيار شايعتر است زيرا اين سندرم مي تواند شبيه سندرمهاي درد شايعتر مثل رادياكولوپاتي كمري، اختلال عملكرد مفصل ساكروايلياك و بورسيت تروكانتر بزرگ استخوان فمور خود را نشان دهد. اين سندرم معمولاً بعلت كمپرسيون و يا تحريك قسمت پروگزيمال عصب سياتيك در جایي كه از طريق مجراي بزرگ سياتيك از لگن خارج مي شود بوسيله عضله پيريفورميس ايجاد مي شود.

آناتومي و ارتباط باليني آن با سندرم پيريفورميس

از تشخيص هاي افتراقي اين سندرم راديكولوپاتي لومبوساكرال و بيماري دژنراتيو ديسك كمري، آرتروپاتي مفاصل facet كمري، اسپونديلوليستزيس و اسپونديلولايزيس كمري، درد ميوفاسيال، بورسيت تروكانتريك و بورسيت توبروزيته ايسكيال است و با اطلاع از نوروآناتومي لومبوساكرال بسياري از تشخيصها رد مي شوند.

شبكه عصبي لومبار يا كمري شامل شاخه هاي قدامي ريشه هاي عصبي L1- L4 و نيز T12 و بعضاً L است. اين شبكه بين عضلات پسواس ماژور و كوادراتوس لومبوروم قرار مي گيرد كه كمپارتمان پسوآس گفته مي شود.

تشكيلات عصبي اين شبكه شامل

- عصب ابتراتور (از شاخه هاي قدامي ريشه هاي L2، L3و L4 ايجاد مي شود. شاخه قدامي اين عصب مفصل هيپ، عضلات اداكتور يا جمع كننده قدامي ران و پوست قسمت داخلي زانو و شاخه خلفي آن عضلات اداكتور عمقي و نيز مفصل زانو را عصب مي دهد).

- عصب فمورال (از شاخه هاي خلفي ريشه هاي L2، L3وL4 ايجاد مي شود عضلات سارتوريوس و چهار سر ران و پوست قدام ران از رباط اينگواينال تا زانو و شاخه صافنوس آن پوست كناره داخلي ساق را از زانو تا انگشت بزرگ عصب مي دهد).

- عصب لترال فمورال كوتانئوس (از شاخه هاي خلفي ريشه هايL2و L3 ايجاد مي شود. پوست قسمت خارجي ران از هيپ تا وسط ران و پوست جلوي ران را تا زانو عصب مي دهد).

عصب سياتيك از ريشه هاي عصبي ساكرال S1، S2و S3 ايجاد مي شود كه شاخه هایي از ريشه هاي L5, L4 هم مي گيرد و تركيبي از دو تنه عصبي بزرگ يعني تيبيال و كامان پرونئال است.

عضله پيريفورميس مبدا اصلي آن از سطح قدامي ساكروم (S2، S3و S4) است و از طريق سوراخ سياتيك بزرگ G. S. Foramen لگن را ترك كرده و در انتها تبديل به يك رباط گرد شده و به كنار فوقاني تروكانتر بزرگ فمور متصل مي شود.

از سوراخ بزرگ سياتيك در استخوان هيپ عضله پيريفورميس همراه عروق و اعصاب رد مي شود. عروق و عصب گلوتئال فوقاني از بالاي عضله پيريفورميس ، عروق و عصب گلوتئال تحتاني و پودندال و عصب سياتيك و عصب پوستريور كوتانئوس ران همگي از زير عضله پيريفورميس (بين عضله پيريفورميس و عضله جملوس فوقاني) عبور كرده و از لگن خارج مي شوند و از لبه تحتاني عضله گلوتئال عبور مي كند. عضله پيريفورميس مستقيماً از L­5 و S2, S1 عصب مي گيرد.

عضله پيريفورميس ران را در حالت آكستانسيون (مستقيم) به طرف خارج مي چرخاند (external rotation) و در حالت فلكشن (خم شده) آنرا ابداكشن مي دهد. عصب سياتيك بزرگترين عصب اندام تحتاني است و دوسانتیمتر عرض دارد و پوست خلف ران و تمام ساق و پا از زير زانو را به استثناي يك باريكه در قسمت داخل پا كه از عصب صافنوس عصب مي گيرد عصب دهي مي كندو در طول مسيرش از سوراخ بزرگ سياتيك تا نقطه اي كه به دو شاخه پرونئال و پوستريور تيبال (درست بالاي فضاي پاپليته) تبديل مي شود مي تواند تحت فشار قرار گيرد. اين عصب زير عضله پيريفورميس و روي عضله obturator internus قرار مي گيرد كه شايعترين مكان به دام افتادن يا تحت فشار قرار گرفتن سياتيك است كه سندرم پيريفورميس گفته مي شود.

عصب سياتيك گاهي از بالاي عضله پيريفورميس و گاهي از داخل عضله و گاهي يك شاخه آن از بين عضله و يك شاخه از بالا يا پايين عضله عبور مي كند كه حالت اخير شايعترين حالت است.

نماي باليني

بيماران بطور تيپيك از دردهاي انتشاري به مناطق عصب دهي سياتيك در پا (پوست خلف ران و تمام ساق و پا از زير زانو، به استثناي يك باريكه در قسمت مديال پا كه از عصب صافنوس عصب مي گيرد)، درد تندر در كفل، اينكه درد در حالت نشسته بيشتر از زمان ايستادن است، شاكي هستند.همچنین عموماً از درد پايين كمر و درد كفل و هيپ كه به طرف پايين به ساق پا در همان طرف انتشار مي يابد شاكي­اند. از بين رفتن قدرت حركت مي تواند سبب بي ثباتي پا و اختلال شديد در راه رفتن شود. معمولاً اين درد به صورت كرامپ يا گرفتگي عضله (cramping) و درد مداوم (aching) عنوان مي شود. پارستزي يا گزگز در مناطق عصب دهي حسي، عصب سياتيك مي تواند وجود داشته باشد.

وقتي كه در عضله پيريفورميس اسپاسم رخ مي دهد يا التهاب ايجاد مي شود مي تواند ديسفانكشن مفصل ساكروايلياك يا بروسيت تروكانتر بزرگ فمور يا راديكولوپاتي لومبار را تقليد نمايد.

درد معمولاً از افراط در عمليات ورزشي (overuse) مثل دويدن بيشتر از سه بار در روز، انجام دادن زياد ورزشهایي چون تنيس، شمشيربازي، پرش با نيزه، يا ساعتها نشستن در يك زمان و كار سنگين ناشي مي شود . علل تروماتيك درد كه شايع اند شامل تصادفات با اتومبيل، افتادن و زخمهاي penetrating است.

يافته هاي فيزیكي

در معاينه تندرنس در ناحيه مفصل ساكروايلياك و قسمت فوقاني تروكانتر بزرگ فمور ديده مي شود تنه عضله پيريفورميس را چون عضلات گلوتئال روي آن قرار دارند نمي توان لمس كرد لمس مطمئن عضله پيريفورميس در ركتال اگزام است كه بصورت توده سوسيس شكل در لترال لمس مي شود.

يافته هاي ديگر عبارتند از:

* TineL,s Sing مثبت است. احساس tingling يا مورمور شدن در انتهاي ديستال اندام وقتي كه روي ناحيه تقسيم و توزيع عصب فشار وارد شودكه نشانگر ضايعه يا شروع رژنراسيون عصب است. عصب سياتيك روي سوراخ سياتيك داراي تندرنس است و در روي عصب جایي كه از زير عضله پيريفورميس عبور مي كند اين علامت مثبت است.

* مثبت بودن straight- leg raising test مطرح كننده گير افتادن يا تحت فشار قرار گرفتن عصب سياتيك است كه ناشي از سندرم پيريفورميس است. خم و راست شدن از ناحيه كمر و هيپ نشانه هاي درد را در اكثر بيماراني كه از اين سندرم رنج مي برند افزايش مي دهد. ضعف عضلات گلوتئال و اندام تحتاني و درنهايتً تحليل رفتن عضله اغلب در سندرم پيريفورميس پيشرفته و درمان نشده ديده مي شود.

* solheim,s sign مثبت است. درد با adduction, internal rotation and flexion ران طرف درگير بيشتر مي شود زيرا عضله پيريفورميس روي عصب سياتيك فشرده مي شود.

* Pace test مثبــت است كه درد همـراه ناتـوانـي زمـاني كه ران در وضعيـت abdation/ external rotation قرار مي گيرد مجدداً ايجاد مي شود.

* اختلال در مفصل ساكروايلياك و يا سندرم iliotibial band بطور شايع ديده مي شود.

* درد در حالت نشسته نسبت به حالت ايستاده بدتر مي شود كه ممكن است 15 دقيقه الي 1 ساعت طول بكشد تا درد ظاهر شود.

* زناني كه وزن بالا دارند و BMI يا ايندكس توده بدن آنان بيشتر از 30 باشد ميزان برگشت و خلاصي يافتن از درد در آنان نسبت به ديگران پايين تر است.

* Freiberg test:در اين تست اگر ران را در حالت كشيده با قدرت و سريع به داخل چرخش دهيم ايجاد درد مي كند.

* اندام تحتاني درگير ممكن است كوتاه شود.

تشخيص

سندرم پيريفورميس را مي توان با تعيين نقاط تحت فشار در معاينات تصويربرداري و تستهاي الكترودياگنوستيك تشخيص داد.

EMG عضلات پارا اسپاينال نرمال بوده و اين عضلات درگير نيستند، ولي EMG و NCV نمي توانند نقطه آسيب بين شبكه لومبو ساكرال و وسط ران را تعيين كنند. يافته هاي فيزيكي و هيستوري نيز بطور تيپيك هرنيه شدن ديسك را نشان نمي دهد. علایم و نشانه هاي يكطرفه در تنگي كانال نخاعي نادر است.

متاسفانه بسياري از بيماران كمپرسيون عصب سياتيك ابتدا با تشخيص اشتباه هرنياسيون ديسك بين مهره اي و راديكولوپاتي يا پاتولوژي اوليه هيپ درمان مي شوندو حتي تحت عمل جراحي قرار مي گيرند اغلب بيماران راديكولوپاتي كمري داراي درد كمر همراه با تغييرات حسي -حركتي و رفلكسي هستند كه همراه با درد گردن است. در حالي كه در سندرم پيريفورميس بيماران تنها درد كمري ثانويه دارند و تغييرات رفلكس ندارند و تغييرات حسي و حركتي عصب سياتيك محدود به مناطق عصب دهي سياتيك از سياتيك ناچ به پايين مي باشد. البته ممكن است راديكولوپاتي كمري و فشار روي عصب سياتيك به صورت سندرم «double crush» وجود داشته باشد. راديوگرافي كمري، هيپ و لگن بـراي رد پاتولـوژي مخفي استخواني انجـام مي شـود. تستـهاي CBC، ANA, sedimentation rate, uric acid براساس وضعيت باليني بيمار انجام مي شود. در هرنياسيون ديسك، استنوز كانال نخاعي، يا ضايعه فضاگير MRI انديكاسيون دارد.

دکتر عباس شیرزاد
متخصص آنستزيولوژي و
ICU

عضو انجمن بين المللي درد (IASP) و انجمن درد ايران (IPS)

نوشتن نظر
نام:
ايميل:
نظر:

كد:* Code


بيننده: 10152

نظرات (20)
1. 06 مرداد 1388,ساعت 08:12:54
با عرض سلام 
مدت مديدي است كه از درد ناحيه لگن به سمت پائين كه پيوسته جاي خود ر اتغيير ميدهد رنج ميبرم(نزديك 6 سال) به پزشك كه مراجعه كردم با تستهاي مختلف مرا مبتلا به آ إس(نوعي رماتيسم) دانستند.ولي با تعويض پزشك مجددا گفتند سياتيك داري.بعد مدتي دنبال كردن بيماري كه بيننتيجه ماند آن را رها كردم و در حال حاضر بيشتر از گذشته رنج مبرم. 
1- درد در قفسه(تنگي) سينه (از پشت) كه شبيه قولنج مي باشدو نفس كشيدن را برايم سخت ميكند. 
2- درد شديد در لگن كه گاهي در پاي راست و گاهي در پاي چپ و گاهي در هر دو ظاهر ميشود و چه در ايستاده و نشسته دچار مشكل مي شوم. 
لازم به ذكر است كه با تجويز پزشكان مدتي ايندومتاسين مصرف كردم كه عوارض آن بيشتر از فوايدش بود(منگي شديد، عفونت آلت تناسلي، ناراحتي كليه) 
 
 
خواهشمندم مرا رهنمايي كنيد تا بتوان از كمند اين درد رها شوم.
نوشته شده توسط اسماعيل عموزاده (ثبت نام شده)
2. 02 مهر 1388,ساعت 10:33:51
باسلام از مطالب زيبا و علميتان ممنونم . لطفا يك متخصص خانم عصب وعضله پا به بنده معرفي فرمائيد . 40 سال دارم كارمند هستم دو فرزند دختر به سن 17 و 9 سال دارم بعد از فرزند دوم ران من مي سوزد بعد در ساق پا قسمت بيروني احساس تير كشيدن و در انگشت بعد از شست پا احساس درد و سوزش وقتي كه به جلو متمايل ايستاده مثلا جلو ي آينه هستم را دارم باتشكر
نوشته شده توسط منير انصاري (مهمان)
3. 23 مهر 1388,ساعت 18:07:22
با سلام . مردي هستم 45 ساله كه بدليل درد كمر و پاي سمت چپ بنا به توصية پزشكان حدود 4 ماه قبل تصميم به عمل جراحي گرفتم كه متأسفانه بعد از عمل بنا به اظهار پزشك جراحم بدليل وجود يك كلاف خوني در مسير عمل كه اجباراً مي بايست برداشته شود دچار خونريزي حين عمل شده و پس از دريافت 6 واحد خون و يك عمل شش ساعته به بخش انتقال يافته كه متأسفانه دچار عدم حركت اندام تحتاني و فلج موقت شدم . در حال حاضر پس از گذشت 4 ماه و 30 جلسه فيزيوتراپي مي توانم با كمك عصا راه بروم ولي هنوز هم مشكل زياد دارم خصوصاً ضعف اندام بالاي زانو و احساس ضعف شديد در زانوها كه براي بالا و پايين رفتن از پله و نشستن و بلند شدن دچار مشكل مي باشم . لطفاً راهنمائي فرمائيد با توجه به اظهارات دكتر معالجم كه عقيده دارند به مرور زمان مشكلاتم حل خواهند شد ، آيا اندام ها و حركاتم به حالت عادي باز خواهد گشت يا خير ؟ با تشكر علي خمسه
نوشته شده توسط علي خمسه (مهمان)
4. 21 دی 1388,ساعت 09:50:26
سلام. خسته نباشيد. ازتون خواهش مي كنم آدرس يا شماره تلفن مطبتون رو برام ارسال كنيد. اگر امكانش هست فوري، به خيلي از متخصصها مراجعه كرديم اما جوابي نگرفتيم. لطفاً پشت گوش نندازيد.خيلي ضروريه. مرسي
نوشته شده توسط رضايي (مهمان)
5. 27 دی 1388,ساعت 09:57:41
با عرض سلام 
مدت سه سال است بعد از عمل سزارین درد در غده لنفاوی کشاله ران دارم و این درد به وسط لگن و پشت ساق پا و گاهی زانو هم کشیده می شودو با فعالیت بد تر می شود و غده لنفاوی کشاله ران هم به اندازه 2 سانت شده است(از 3 سال پیش فرقی نکرده) و این دردها فقط در سمت چپ می باشد و با انجام MRI معلوم شد که دیسک هم ندارم. 
ضمن تشکر سوال من این است که عامل این دردها چیست وآیا ویتامین d3 بر روی کلیه اثر بد دارد یا نهبا توجه به اینکه من سنگ کلیه هم دارم. با تشکر
نوشته شده توسط مژگان بیگی (مهمان)
6. 29 بهمن 1388,ساعت 11:10:15
adres; 
rasht-hajiabad-khiabane sepahdar-sakhtemane damash -ARYA PAIN CLINIC  
 
TELEPHON;0131 2250452 
01312250453
نوشته شده توسط This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it (مهمان)
7. 07 فروردين 1389,ساعت 13:35:38
بنام خدا  
با تشکر از ارسال نظرات شما  
باید به عرض برسانم در بحث درد مهمترین قسمت تشخیص درد است و برای تشخیص درد ارزیابی پاراکلینیک و ازمایشات و معاینات بالینی ممکن است نیاز باشد بیش از یکصد و جهل مورد در کتب تکست  
درد با ارزیابی و تشخیص و درمان معرفی شده است درد کمر و مفصل ساکرو ایلیاک تشخیصهای افتراقی متعددی دارند و صرف مصرف یک مسکن میتواند باعث تاخیر در تشخیص و درمان بیماری زمینه ای شود کمبود ویتامین دی و کلسیم و ذخایر اهن بدن و نیز کم خونی در گیلان بسیار شایع است که اگر درمان نشود می تواند علائم بسیاری از دردهای تعریف شده بدن را تقلید کند درد یک الارم و اخطار است که خبر از تخریب یا ازرده شدن یک ارگان یا سلول را میدهد و باید پی گیری جدی 
کرد لذا ادرس کلینیک تخصصی درد در رشت را یادداشت می کنم تا بررسی بهتر انجام گیرد 
 
رشت خیابان حاجی اباد خیابان سپهدار ( روبروی ام- ار - ای مارلیک ) ساختمان داماش ( داخل کوچه) طبقه اول کلینیک چند تخصصی درد ار یا تلفن 2250452 و 2250453
نوشته شده توسط دکتر عباس شیرزاد (مهمان)
8. 11 فروردين 1389,ساعت 08:43:33
خيلي ممنون بسيار عالي بود
نوشته شده توسط سارا (مهمان)
9. 02 ارديبهشت 1389,ساعت 15:48:36
سلام  
در مورد این بیماری میخواستم بدونم رابطشو با ورزش؟ضرر داره؟مرسی
نوشته شده توسط روناک (مهمان)
10. 02 ارديبهشت 1389,ساعت 15:50:15
دوباره ببخشید هیپ ران کجاست؟
نوشته شده توسط روناک (مهمان)


 
Copyright © 2009 Pezeshkanemrooz.com - Email: peyk@pezeshkanemrooz.com